umowaumowa2umowa3

 

Polskie prawo rozróżnia kilka form zatrudnienia. Umowy dzieli się na: zawierane na podstawie kodeksu pracy – jest to umowa o pracę – lub na podstawie kodeksu cywilnego – są to umowy cywilnoprawne.

 

Umowa o pracę na czas:

  • określony,
  • wykonywania określonej pracy,
  • nieokreślony,
  • na okres próbny.

Umowy cywilnoprawne:

  • umowa zlecenie - Ten, który przyjmuje zlecenie jest zobowiązany do wykonania czynności prawnej dla dającego zlecenie – tak w skrócie można opisać umowę zlecenie (inaczej umowa starannego działania). Zleceniobiorca odpowiada za staranne wykonanie obowiązków, ale nie odpowiada za nieosiągnięcie celu, który postawił mu zleceniodawca. Umowa zlecenie to umowa, która nie stwarza między stronami więzi i podporządkowania się zleceniodawcy, umowę można wypowiedzieć w dowolnej chwili. Nie daje pewności zatrudnienia ani nie zapewnia uprawnień pracowniczych (urlop, godziny pracy). Nie zawsze trzeba płacić składki na ubezpieczenie społeczne(tylko w kilku przypadkach),
  • umowa agencyjna - polega na ciągłym zobowiązaniu się przez agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami. Taką umowę mogą zawrzeć jedynie przedsiębiorcy, ma charakter odpłatny, a zawarta może być na czas określony/nieokreślony i do rozwiązania umowy konieczny jest okres wypowiedzenia. Agent zarabia poprzez prowizje, które otrzymuje z tytułu zawarcia umowy w wyniku jego działalności. Wadą takich umów jest zakaz konkurencji, którym zobowiązany jest agent (w trakcie trwania umowy i do 2 lat po jej zakończeniu),
  • umowa o dzieło - zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonaniu zamówionego dzieła. Umowa ta jest umową odpłatną rezultatu, dzieło musi być wykonane w terminie i cel musi zostać osiągnięty. Dzieło nie musi być wykonane przez 1 człowieka, który podpisał umowę, chyba że w umowie jest napisane inaczej. Tak jak inne umowy cywilnoprawne, umowa o dzieło nie podlega pod przepisy kodeksu pracy(brak urlopów, minimalnego wynagrodzenia, czasu pracy)..